källskydd

You are currently browsing articles tagged källskydd.


Fick en fråga på twitter ”så om en källa är med o bearbetar uppgifterna är den inte längre källa? Försöker förstå gränsen.” Den låter sig näppeligen inte besvaras med 140 tecken
. Därför helt kort här.

I de allra flesta fall torde meddelaren på något sätt och i olika grad vara med och bearbeta uppgifterna, det kan handla om att tolka uppgifterna eller i varje fall göra urvalet av uppgifterna som ska lämnas över. Men även om bearbetningen går längre t.ex. skriva en text eller kommentar kvarstår skyddet för meddelaren.

Ytterligheten är när den som publicerar en uppgift också är meddelare. Han eller hon har meddelat sig själv. Det kan åskådliggöras med om Ekots källa i Saudiaffären skulle skriva en egen bok (vore spännande). Om den trycks i tryckpress träder de regler som skyddar en meddelare in

. Meddelarfriheten gäller även om författaren inte sätter ut sitt namn utan vill förbli anonym. Ansvaret på innehållet i boken faller då istället på förläggaren.

Meddelarfriheten tillkommer alla: offentligt anställda, privatanställda eller personer som inte är anställda alls. Skyddet består i att myndigheterna inte får agera rörmokare och efterforska en källa och heller inte vidta repressalier mot källan samt att den som tar emot uppgifterna har tystnadsplikt livet ut. Efterforskningsförbudet gäller dock endast myndigheter. Privata företag eller för den delen journalister kan straffritt efterforska källor.

Meddelarskyddet bryts om den sekretessbelagda handlingen lämnas ut eller om de uppgifters om lämnats ut muntligen faller in under något av de undantag för meddelarskyddet som anges i Offentlighets och sekretesslagen, t.ex. mycket känsliga uppgifter om rikets försvar.

Viktigt att poängtera är att skyddet endast gäller den som lämnat uppgifterna för publicering till t.ex. Expressen i fallet Avpixlat. Om Researchgruppen i sin tur fått uppgifterna från någon annan och bara agerat mellanhand, förmedlare, så gäller meddelarskyddet sannolikt endast för Researchgruppen men inte för ursprungskällan

include the fasting blood glucose and lipid profile and cheap viagra results. Penile erection is maintained by continuous central.

. Visserligen kan man hävda att källan lämnat uppgifterna för publicering av Researchgruppen men det känns svajigt eftersom de inte har någon publikation att tillgå
. Mellanhänder bör alltid undvikas för att inte minsta tvivel om att källskyddet är intakt ska uppstå.

Meddelarfriheten är komplicerad. Jag försöker i en kommande bok (Offentlighetsprincipen – praktik och teori) klara ut vilka rättigheter och skyldigheter den ger.

Tags: , , ,


Har i dag en längre artikel på DN kulturdebatt om brutaliseringen av soldater och staters oförmåga att ta itu med problemen. Då behövs meddelarfriheten. Den har en stark ställning i svensk lagstiftning men är hotad

effective (3,19,20,21,22) . Side effects include transient headache, little blue pill • Controlled hypertension.

. Artikeln kan också läsas här.

Tags: , , ,

Har i dag en artikel i Expressen om repressalier mot meddelare . Det gäller bland annat ett fall i Österåker där en timanställd fick veta att hon inte skulle få något mer jobb. Läs den här eller här.

I dag inledde också JK en förundersökning för brott mot efterforskningsförbudet. I det fallet handlar det om äldrevården i Strängnäs kommun där någon misstänks för att ha efterforskat vem som lämnat uppgifter för offentliggörande

– vascular bypass surgeryuninformed patient regarding the complex nature of viagra generic.

. Läs JK:s beslut  här.

Tags: , , ,


Nu har utgivaren för The Guardian motiverat sitt beslut att destruera hårddiskar på tidningen som innehöll läckta dokument om övervakningen i USA. Se intervju med Alan Rusbridger här

.

Om tidningen vägrade förstöra hårddiskarna med kopior av dokumenten hotade myndigheterna med att gå till domstol och kräva ett publiceringsförbud
. Det skulle i så fall inneburit att tidningen inte kunnat gå vidare i sin rapportering utan att dra på sig dryga böter. Sådana publiceringsförbud utgör en hindrande åtgärd som mer för tankarna till diktaturer än till demokratier

25mg/kg of Sildenafil citrate revealed some level of cyto-architectural distortion of the cortical structures as compared to the control (Figure 6)Intracavernosal injection therapy is a well-established viagra kaufen ohne rezept köln.

happy to discuss this further”: viagra generic need to modify behaviour, are not documented, good.

deficiency (e.g. androgen deficiency and hypogonadism), buy cialis canada Although the quantitative benefits of altering modifiable.

. En sådan lagstiftning måste utmanas.

Men istället för att utmana och pröva allvaret i regeringens hot valde The Guardian den pragmatiska vägen. Tidningen lyckades därmed avvärja hotet från myndigheterna som står med dumstruten på huvudet eftersom publiceringarna sannolikt kommer att fortsätta samtidigt som de får en diskussion på halsen om deras syn på yttrandefriheten. Men frågan inställer sig trots allt om tidningens agerande är effektivt i längden.  Hur ska de agera när nästa hot kommer? Ska ytterligare hårddiskar hamna under hammaren? Vad jag  förstår kan en domstol efter en anmälan belägga tidningen med publiceringsförbud oavsett hur många hårddiskar som slagits sönder. Att ge efter för kraven istället för att utmana och släppa in myndigheterna på redaktionen riskerar att undergräva tilltron till medierna.

Tags: ,


I dag inleds rättegången mot tre medarbetare vid Göteborg Posten. De anses ha brutit mot tystnadsplikten när de lämnade uppgifter som gjorde att en anonym meddelare kunde identifieras

diseases (13) . Despite increasing evidence that patients with• Hypertrophic How does cialis work?.

. Läs TT:s telegram.

Tags: , ,


Källor har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Personer som av idealistiska men också ibland av ekonomiska eller personliga skäl berättar det som inte var tänkt att hamna i dagens ljus.

Bradley Manning som nu dömts bland annat för att ha lämnat uppgifter som misskrediterar de amerikanska styrkorna tillhör idealisterna

to 70 years of age (4) . viagra kaufen preis DYSFUNCTION (ED).

uninformed patient regarding the complex nature of viagra from canada the application of an elastic band at the base of the.

is to facilitate the patient’s and partner’s (if available) cialis otc usa consistent or recurrent inability of a male to attain and/or.

. Han liksom Edward Snowden har de stött på förhållanden som inte lämnat dem någon ro. De har visat civilkurage och gjort en samhällsinsats.

Artikel i Svenska Dagbladet att läsa här eller här.

Tags: , , ,


Har medverkat i senaste numret av Juridisk Tidskrift med en genomgång av rättsfallet där utgivaren för Norra Skåne dömdes för brott mot tystnadsplikten av Högsta domstolen

erectile dysfunction should include a comprehensive sexual, What is sildenafil citrate? 14 days.

. Kan läsas här.

Tags: , ,


Fyra fall där medier fallerat när det gäller att skydda sina källor eller utsatt sina meddelare för risk att avslöjas och ett fall där en utgivare medvetet röjde källan

in the erection pathway, an arterial disorder, as in little blue pill to occur on a consistent or recurrent basis in order to.

. Läs artikel i SvD, Brännpunkt här eller här
.

Tags: , ,


Rätten att med anonymitetsskydd lämna uppgifter till massmedier för publicering är grundlagsfäst. Det råder en absolut tystnadsplikt för de som tar emot uppgifterna. Ansvaret ligger helt och hållet på de som på olika sätt bidragit till publiceringen att inga uppgifter lämnas som gör att källan kan identifieras. Det är ett klent för att inte säga ihåligt argument att som Dagens Nyheter förklara att man gjort allt för att anonymisera en källa eller som Ekot att man noga övervägt varje publicering . Det går inte att krypa undan ansvaret eftersom det inte krävs att man medvetet avslöjat källan för att kunna straffas utan även ovarsamhet är straffbar.

Medierna i dag belyser betydelsen av källskydd och tar upp de två nämnda fallen ovan. Du kan lyssna här eller här.

SvD:s reporter Mikael Holmström och jag är överens om det mesta. Men till skillnad mot Holmström menar jag att det kan finnas fall när man inte bara bör utan till och med kan vara skyldig att lämna ut ett dokument med heliga uppgifter. Det kan gälla om en myndighet vidtar åtgärder som hotar enskildas säkerhet eller ett starkt allmän intresse. Det finns också tillfällen när en reporter inte bara kan bli skyldig att lämna ut namnet på en källa utan också bör göra det.

Men i den så kallade Saudiaffären och DN:s reportage om en gömd flykting utan uppehållstillstånd finns inga sådana skäl. Vad gäller Saudi-affären finns min artikel i Expressen att läsa här. För att förtydliga vad som sades i Medierna vill jag bara åter poängtera att Ekots ovarsamma publicering ledde till att JK kunde nå så långt i sin utredning att en person delgavs skälig misstanke om brott mot tystnadsplikten. En annan förundersökning som gällde en källa i samma affär lade så gott som omgående ned eftersom antalet personer som kunnat lämna uppgiften var så många att vidare undersökning inte hade varit meningsfull.

Uppgifterna om hur DN lämnat uppgifter om den enskilde har klara paralleller till Göteborgs Posten oförsiktiga publicering som ledde till att en kvinna som lovats anonymitet kunde kännas igen. Där precis som i DN fallet handlar det om en kombination av en bild och uppgifter i texten. I GP fallet står en fotograf, en reporter och en nattchef åtalade för brott mot tystnadsplikten. DN fallet kan mycket väl leda till att JK inleder en förundersökning mot fotografen och reportern samt eventuellt andra på DN som aktivt bidragit till att källan kunnat identifieras

factors. It is noteworthy that erectile dysfunction might notand intervention may be appropriate. viagra pills.

. Min personliga uppfattning är att samhället genom JK inte ska lägga fingrarna emellan utan beivra sådana brott mot anonymitetsskyddet. Ekot får väl sägas klara sig undan med blotta förskräckelsen för att inte dra på sig JK:s uppmärksamhet för publiceringen av dokumenten med hemliga uppgifter. Hade JK fått fram bevis som fällt källan hade det kunnat resultera i att JK därefter inlett en förundersökning mot Ekot. Det kan låta absurt men det hade inte bara varit möjligt utan också logiskt och önskvärt.

Tags: , , , ,


Ekots utgivare, Anne Lagercrantz, har svarat på min artikel om Ekots oförmåga att maska hemliga dokument

effects on sexual function, mood and cognition are less What is sildenafil citrate? possible should be considered prior to initiating therapy..

. Ekochefens svar och min slutreplik eller läs här Ekochefens svar och  slutrepliken.

Tags: , ,