Yttrandefrihet

You are currently browsing the archive for the Yttrandefrihet category.

Den 1 mars fick regeringen skarp kritik av lagrådet. Förslaget om deltagandebrott i terrororganisationer uppfyllde inte kraven på förutsebarhet och tydlighet. Lagrådet ifrågasatte om de nya bestämmelserna om straff för främjande och understöd överhuvudtaget var motiverade.

Regeringen sade sig lyssna och statsministern förklarade att han hade ”största respekt” för lagrådets ”synpunkter”. Några arbetsdagar senare var regeringen klar. Sedan har det varit besvärande tyst. Bristerna i kvarstår i den proposition som lämnades till riksdagen den 9 mars.

Artikel i Fokus vad förslaget tillsammans med flera andra lagändringar kan innebära för Sverige som en fristad journalister och politiker i landsflykt.

Sändningstillstånden för public service-bolagen ska utredas. En skrivning som inte ska ifrågasättas enligt regeringens direktiv är SVT och SR roll vid krigsfara och i krig. De bägge företagen ska då ”lyda direkt under regeringen”. I det skenet är det centralt att de kommersiella medierna som dagspressen och TV4 nu ges goda förutsättningar att bygga starka medieföretag. Och att tankarna om att kommersiella radio och tv stationer ska kunna få sina sändningstillstånd indragna om verksamheterna ”utgör en fara för Sveriges säkerhet” aldrig kommer längre än till den utredning den förra regeringen beställde och som nu ligger hos kulturdepartementet. Även utredningen om det framtida mediestödet där det öppnas för myndighetsprövning av innehållet för att få stöd bör förpassas till arkivet.

Har skrivit artikel i GP om detta.

Direktsända presskonferenser är en lek med elden och enskildas integritet. När man vet eller kan befara att det kommer att lämnas kränkande eller känsliga uppgifter om enskilda bör man sända i efterhand. Det är enda sättet att undvika medieetiska övertramp. Flera medier, bland annat Svenska Dagbladet och SVT, direktsände Runar Vikstens presskonferens där han presenterade sin utredning om Mats Löfving. Sändningarna fortsatte trots att Viksten i inledningen signalerade att han skulle lämna personomdömen och integritetsskänsliga uppgifter.

I en artikel i Sydsvenskan 20230227 påminner jag om två tidigare mediehaverier. Jag ställer också frågan varför polisen valde att presentera utredningen i ett arbetsrättsligt ärende på en presskonferens.

Debattartikel i dagens GP om hur rätten att utöva sin religion kan samleva med andras yttrandefrihet. En yttrandefrihet som inte bara inkluderar kritik av religionen i sig utan också trossamfundens ritualer och uppfattningar i samhällsfrågor, även när kritiken tar sig uttryck som både retar och uppfattas som kränkande av utövarna.

Artikel på GP:s kultursida om påtryckningar och nya förslag att inskränka yttrandefriheten. Som alltid handlar det om att stoppa eller försvåra distributionen av yttranden, den svagaste länken i regleringen.

Podd med Dagens Arena

Landrapporten finns nu på svenska.

Idag artikel i Svenska Dagbladet hur regeringens motreaktion på Turkiets protester förhåller sig till yttrandefriheten.

Publicistklubben (PK) har yttrat sig över förslaget att vidga möjligheterna att dra in tillstånd att sända radio och tv. Förslaget länkar in i och förstärker de nya bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen om utlandsspioneri.

Sverige har under flera decennier deltagit i internationella freds- och säkerhetsbevarande insatser. Målet är som regel gott men risken finns för övergrepp och missgrepp. Att de kommer i dagern beror många gånger på uppgiftslämnare som tar stora risker och publicister som vågar offentliggöra uppgifterna.

Den 10 november kommer riksdagens konstitutionsutskott att behandla förslaget om införandet av en straffbestämmelse för den som befattar sig med och offentliggör hemliga uppgifter som förekommer inom en insats där Sverige antingen deltar eller utförs av en organisation där Sverige är medlem.

Utgivarna har idag publicerat en artikel om förslaget som riksdagen nu ska ta ställning till för andra gången.

nils-funcke-om-spionlagen

I Svenska Dagbladet (SvD) 2022-10-30 uppmanar jag justitieministern Gunnar Strömmer och kulturminister Parisa Liljestrand att ställa upp fönstren på sina departement. De senaste åtta årens återkommande eroderingar av yttrandefrihetsregleringen behöver vädras ut och framför allt nya inskränkningar stoppas. Förstår att fönsterhasparna kan kärva eftersom det krävs omvärderingar av vissa ställningstaganden gjorda i opposition.

Länk till SvD

Svenska PEN-klubben har presenterat en rapport om tillståndet för yttrandefriheten i Sverige. Jag medverkar med ett kapitel liksom bland andra Christina Jutterström, Ulrika Knutsson och Jesper Strömbäck.

Artikel i Expressen om Mats Svegfors förslag till nytt mediestödet.

Allt statligt mediestöd som bygger på ett selektivt urval är oförenligt med yttrandefrihetsregleringen.

Artikel i Fokus om hur regeringen vek ned sig och fick de stora teleoperatörerna att stoppa Sputnik och RT. Att införa sanktioner mot Ryssland som inskränker grundläggande värden i en demokrati är ett illavarslande tecken på hur grund förståelsen för yttrandefriheten är hos regeringen. Det bådar inte gott för hur yttrandefriheten kommer att hanteras när konflikter drabbar Sverige mer påtagligt och direkt.

Diabetes mellitus viagra kaufen ohne rezept köln management.

recognizes the value of altering modifiable risk factorshigh (26) . The side effects associated with injection therapy buy viagra online.

– hypogonadismErectile Dysfunction cialis for sale.

Ännu en gång om regeringen, Sputnik och yttrandefriheten i Expressen.

« Older entries