Idag artikel i Svenska Dagbladet hur regeringens motreaktion på Turkiets protester förhåller sig till yttrandefriheten.

Det finns all anledning att ”älta” frågan om det mycket långtgående ingreppet i yttrandefriheten som bestämmelserna om utlandsspioneri innebär. Bland annat för att om möjligt få regeringen att istället för enmansutredningar bereda frågorna inom parlamentariskt sammansatta kommitteér.

Läs: DN debatt 2022-12-21

Publicistklubben (PK) har yttrat sig över förslaget att vidga möjligheterna att dra in tillstånd att sända radio och tv. Förslaget länkar in i och förstärker de nya bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen om utlandsspioneri.

Expressen 17 november

Ännu en artikel om den spionerilag som riksdagen röstade igenom den 16 november. En bristande utredning gick i stort sett hela vägen genom beredningen till ett andra riksdagsbeslut. Framför allt skapar den en sannolik men icke mätbar återhållande effekt på enskildas benägenhet att lämna uppgifter till medierna. Försvarlighetsrekvisitet hjälper föga.

Artikel i tidskriften Fokus om förslaget att införa tre nya brott i yttrandefrihetsgrundlagarna.

Länk till Fokus artikeln

Måndagen den 14:e november, två dagar innan riksdagen ska fatta det andra beslut om ändringar i yttrandefrihetsgrundlagarna höll Publicistklubben en debatt i frågan. Länk till inspelningen nedan.

https://www.publicistklubben.se/debatter/pk-debatt-14-11-nar-journalisten-blir-spion/

Intervju med mig och ordföranden i Arbetsdomstolen, Sören Öman, i tidningen Epoch Times, vecka 45. Uppdelat på två filer nedan.

Sverige har under flera decennier deltagit i internationella freds- och säkerhetsbevarande insatser. Målet är som regel gott men risken finns för övergrepp och missgrepp. Att de kommer i dagern beror många gånger på uppgiftslämnare som tar stora risker och publicister som vågar offentliggöra uppgifterna.

Den 10 november kommer riksdagens konstitutionsutskott att behandla förslaget om införandet av en straffbestämmelse för den som befattar sig med och offentliggör hemliga uppgifter som förekommer inom en insats där Sverige antingen deltar eller utförs av en organisation där Sverige är medlem.

Utgivarna har idag publicerat en artikel om förslaget som riksdagen nu ska ta ställning till för andra gången.

nils-funcke-om-spionlagen

I Svenska Dagbladet (SvD) 2022-10-30 uppmanar jag justitieministern Gunnar Strömmer och kulturminister Parisa Liljestrand att ställa upp fönstren på sina departement. De senaste åtta årens återkommande eroderingar av yttrandefrihetsregleringen behöver vädras ut och framför allt nya inskränkningar stoppas. Förstår att fönsterhasparna kan kärva eftersom det krävs omvärderingar av vissa ställningstaganden gjorda i opposition.

Länk till SvD

Svenska PEN-klubben har presenterat en rapport om tillståndet för yttrandefriheten i Sverige. Jag medverkar med ett kapitel liksom bland andra Christina Jutterström, Ulrika Knutsson och Jesper Strömbäck.

Publicistklubben (PK) har lämnat en remiss över förslaget till det framtida mediestödet. PK avvisar förslaget att en myndighet ska pröva innehållet vad gäller etik, fakta, demokratiskt sinnelag och allsidighet. Det strider mot grundprinciperna i yttrandefrihetsgrundlagarna.

Tags:

Artikel i Expressen om Mats Svegfors förslag till nytt mediestödet.

Allt statligt mediestöd som bygger på ett selektivt urval är oförenligt med yttrandefrihetsregleringen.

Artikel i Fokus om hur regeringen vek ned sig och fick de stora teleoperatörerna att stoppa Sputnik och RT. Att införa sanktioner mot Ryssland som inskränker grundläggande värden i en demokrati är ett illavarslande tecken på hur grund förståelsen för yttrandefriheten är hos regeringen. Det bådar inte gott för hur yttrandefriheten kommer att hanteras när konflikter drabbar Sverige mer påtagligt och direkt.

Jag har försökt beskriva hur en medieetisk prövning går till, vad som prövas i sak och vilka överväganden Allmänhetens Medieombudsman (MO) och ytterst ledamöterna i Mediernas Etiknämnd (MEN) har att göra.

Min text med de 17 stegen som en prövning omfattar kan laddas ned. Artikeln innehåller länkar till MEN:s beslut och regelverket.

Diabetes mellitus viagra kaufen ohne rezept köln management.

recognizes the value of altering modifiable risk factorshigh (26) . The side effects associated with injection therapy buy viagra online.

– hypogonadismErectile Dysfunction cialis for sale.

Ännu en gång om regeringen, Sputnik och yttrandefriheten i Expressen.

« Older entries