Religionen har ett starkt grepp över enskilda men har också i många länder idag ett avgörande inflytande över lagstiftningen. Religionstvång istället för religionsfrihet. Så var det även Sverige under flera hundra år. Har skrivit en artikel i Mediehistorisk tidskrift 2024 om religionens makt över regleringen av tryckfriheten i Sverige.

Tags: , ,

En förutsättning för dagens undersökande journalistik är att allmänna handlingar görs tillgängliga i databaser. Inte minst när det gäller lagöverträdelser. En handfull svenska domstolar vägrar nu lämna ut brottmålsdomar i digitalform till databaser som Acta Publica. Har skrivit artikel på Expressen kultur om regeringens intentioner att databaserna i fortsättningen inte ska sortera under yttrandefrihetsgrundlagarna utan istället under EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Tags:

Små ändringar har lagts till stora. Nya delegationsbestämmelser har tillfogats som slagit flisor ur den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Dessvärre väntar fler från första januari 2027.

Svenska medier har svårt att se helheten i alla ändringarna och hur de var för sig eller tillsammans kan användas för att styra åsiktsbildningen i ett skärpt samhällsläge. Därtill saknas ett historiskt perspektiv.

I Dagens Juridik har jag exemplifierat vad jag anser bör sägas idag.

Artikel på DN kultur om public servicebolageni vid förhöjd beredskap.

Artikel i SvD om förslaget att förtydliga bestämmelsen om hets mot folkgrupp. Förslaget är inte bara krångligt, oprecist utan riskerar också att få en hämmande effekt på diskussioner och samtal i undervisningssituationer.

Svd 2024-02-29

Tags:

Regeringar, statsråd och personer som aspirerar på att leda landet kritiserar enskilda för att de inom lagens ramar utnyttjat sin yttrandefrihet borde ges en rejäl, verbal, avhyvling.

Här artikel på Expressen kultur 20240222.

Regeringen avser att återinföra brottet ”förolämpning av tjänsteman”. Straffbestämmelsen blir tillämplig även på yttranden i tryckta medier och radio och tv. Den tidigare bestämmelsen togs bort i mitten av 1970-talet med hänvisning till rätten och möjligheterna att kritisera myndighetsbeslut inte skulle begränsas.

Artikel på Expressens kultursida

Tags:

Det går fort nu. Nya utredningar tillsätts och avslutade förs vidare till propositioner och lagar. Vad händer med helheten för opinionsbildningen och rättssäkerheten? Artikel på DN-kultur 20240102

Artikel på DN-kultur 2023-11-30 om hur institutioner, politiker och myndigheter inte förmår stå upp för yttrandefriheten.

Sverige fattar danska beslut och Danmark svenska. Bägge landar de i en finsk lösning med en trosfridslag. Skillnaden är att Sverige tar omvägen över ordningslagen medan danskarna är pang på rödbetan. Har skrivit artikel i Fokus om mötesfriheten

Tags:

Det svåraste läget sedan andra världskriget. Sant. Sant är också att då utsätts opinionsfriheterna för påfrestningar såväl vad gäller tillämpningen men också bestämmelserna i lag.

Expressen debatt kan också laddas ned:

Artikel om regeringens propåer att ändra ordningslagen på DN-kulturdebatt idag.

Problemen med en ändring med syfte att minska hotbilden mot Sverige är flera. Bland annat att det är ofrånkomligt att en inskränkning av mötesfriheten träffar själva yttrandet, inte bara den fysiska handlingen. Kravet att en lagstiftning ska vara effektiv blir svårt för att inte säga omöjlig att uppfylla.

Tags:

Publicistklubben (PK) har lämnat en remiss över SOU 2023:12. På anser inte att utredningen går tillräckligt långt när det gäller kraven för att ändra i grundlagarna.

I remissyttrandet vänder sig PK också emot att ändringar i bland annat tryckfrihetsförordningen i många fall byggt på förslag från ensamutredare och att regeringar inte tagit allvarliga invändningar från lagrådet på det allvar de förtjänar.

I höst ska riksdagen ta ställning till ett stort antal förändringar vad gäller användningen av hemliga tvångsmedel. Bland annat ska användningen av avlyssning inte längre enbart kunna avse en plats utan kunna följa en person med undantag för vissa lokaler. Genom att meddelarfriheten, skydd mot efterforskning och tystnadsplikten, upphävs vid misstankar om utlandsspioneri (obehörig befattning med hemlig handling) får hemliga tvångsmedel användas vilket innebär att avlyssningen kan träffa journalistiskt arbete.

Artikel i Svenska Dagbladet 20230731

Debatten om koranbrännning har varit intensiv och kommer sannolikt att vara det även i fortsättningen. Här inlägg på DN-kulturdebatt 21 juli.

« Older entries