Regeringar, statsråd och personer som aspirerar på att leda landet kritiserar enskilda för att de inom lagens ramar utnyttjat sin yttrandefrihet borde ges en rejäl, verbal, avhyvling.

Här artikel på Expressen kultur 20240222.

Regeringen avser att återinföra brottet ”förolämpning av tjänsteman”. Straffbestämmelsen blir tillämplig även på yttranden i tryckta medier och radio och tv. Den tidigare bestämmelsen togs bort i mitten av 1970-talet med hänvisning till rätten och möjligheterna att kritisera myndighetsbeslut inte skulle begränsas.

Artikel på Expressens kultursida

Tags:

Det går fort nu. Nya utredningar tillsätts och avslutade förs vidare till propositioner och lagar. Vad händer med helheten för opinionsbildningen och rättssäkerheten? Artikel på DN-kultur 20240102

Artikel på DN-kultur 2023-11-30 om hur institutioner, politiker och myndigheter inte förmår stå upp för yttrandefriheten.

Sverige fattar danska beslut och Danmark svenska. Bägge landar de i en finsk lösning med en trosfridslag. Skillnaden är att Sverige tar omvägen över ordningslagen medan danskarna är pang på rödbetan. Har skrivit artikel i Fokus om mötesfriheten

Tags:

Det svåraste läget sedan andra världskriget. Sant. Sant är också att då utsätts opinionsfriheterna för påfrestningar såväl vad gäller tillämpningen men också bestämmelserna i lag.

Expressen debatt kan också laddas ned:

Artikel om regeringens propåer att ändra ordningslagen på DN-kulturdebatt idag.

Problemen med en ändring med syfte att minska hotbilden mot Sverige är flera. Bland annat att det är ofrånkomligt att en inskränkning av mötesfriheten träffar själva yttrandet, inte bara den fysiska handlingen. Kravet att en lagstiftning ska vara effektiv blir svårt för att inte säga omöjlig att uppfylla.

Tags:

Publicistklubben (PK) har lämnat en remiss över SOU 2023:12. På anser inte att utredningen går tillräckligt långt när det gäller kraven för att ändra i grundlagarna.

I remissyttrandet vänder sig PK också emot att ändringar i bland annat tryckfrihetsförordningen i många fall byggt på förslag från ensamutredare och att regeringar inte tagit allvarliga invändningar från lagrådet på det allvar de förtjänar.

I höst ska riksdagen ta ställning till ett stort antal förändringar vad gäller användningen av hemliga tvångsmedel. Bland annat ska användningen av avlyssning inte längre enbart kunna avse en plats utan kunna följa en person med undantag för vissa lokaler. Genom att meddelarfriheten, skydd mot efterforskning och tystnadsplikten, upphävs vid misstankar om utlandsspioneri (obehörig befattning med hemlig handling) ska hemliga tvångsmedel kunna användas vilket riskerar att uppgifter som borde komma i dagern inom det internationella samarbetet.

Har skrivit artikel i Svenska Dagbladet 20230731

Debatten om koranbrännning har varit intensiv och kommer sannolikt att vara det även i fortsättningen. Här inlägg på DN-kulturdebatt 21 juli.

Grundlagskommitténs förslag för att öka trösklarna för grundlagsändringar är inte tillräckliga.

Artikel i DN 2023-06-27

Tags: ,

Senaste numret av tidskriften Fronesis har yttrandefriheten som tema.

Läs mer och beställ på www.fronesis.nu/nummer/yttrandefrihet

Den 1 mars fick regeringen skarp kritik av lagrådet. Förslaget om deltagandebrott i terrororganisationer uppfyllde inte kraven på förutsebarhet och tydlighet. Lagrådet ifrågasatte om de nya bestämmelserna om straff för främjande och understöd överhuvudtaget var motiverade.

Regeringen sade sig lyssna och statsministern förklarade att han hade ”största respekt” för lagrådets ”synpunkter”. Några arbetsdagar senare var regeringen klar. Sedan har det varit besvärande tyst. Bristerna i kvarstår i den proposition som lämnades till riksdagen den 9 mars.

Artikel i Fokus vad förslaget tillsammans med flera andra lagändringar kan innebära för Sverige som en fristad journalister och politiker i landsflykt.

Sändningstillstånden för public service-bolagen ska utredas. En skrivning som inte ska ifrågasättas enligt regeringens direktiv är SVT och SR roll vid krigsfara och i krig. De bägge företagen ska då ”lyda direkt under regeringen”. I det skenet är det centralt att de kommersiella medierna som dagspressen och TV4 nu ges goda förutsättningar att bygga starka medieföretag. Och att tankarna om att kommersiella radio och tv stationer ska kunna få sina sändningstillstånd indragna om verksamheterna ”utgör en fara för Sveriges säkerhet” aldrig kommer längre än till den utredning den förra regeringen beställde och som nu ligger hos kulturdepartementet. Även utredningen om det framtida mediestödet där det öppnas för myndighetsprövning av innehållet för att få stöd bör förpassas till arkivet.

Har skrivit artikel i GP om detta.

Direktsända presskonferenser är en lek med elden och enskildas integritet. När man vet eller kan befara att det kommer att lämnas kränkande eller känsliga uppgifter om enskilda bör man sända i efterhand. Det är enda sättet att undvika medieetiska övertramp. Flera medier, bland annat Svenska Dagbladet och SVT, direktsände Runar Vikstens presskonferens där han presenterade sin utredning om Mats Löfving. Sändningarna fortsatte trots att Viksten i inledningen signalerade att han skulle lämna personomdömen och integritetsskänsliga uppgifter.

I en artikel i Sydsvenskan 20230227 påminner jag om två tidigare mediehaverier. Jag ställer också frågan varför polisen valde att presentera utredningen i ett arbetsrättsligt ärende på en presskonferens.

« Older entries