integritet

You are currently browsing articles tagged integritet.

Integritetskyddsmyndigheten (IMY) anser sig ha rätt att granska Actapublica, Verifiera med flera databaser med lagöverträdelser. Det är en ny praxis från myndigheten men en tolkning av gällande rätt som står i strid med tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Har skrivit en artikel i Journalisten

Tags: , ,


I veckan lämnade regeringen en lagrådsremiss baserad på näthatsutredningen

patients and health care providers in discussing sexual How long does cialis last? awakening early in the morning?” (The discussion of.

. Trots att angreppen på enskildas personliga integritet överhuvudtaget knappt förekommer i etablerade medier vill regeringen införa begränsningar i yttrandefrihetsgrundlagarna. Enda motivet är att lagarna ska överens stämma språkligt och att systematiken inte får rubbas. Det är inte ens ett svagt utan inget argument i sak överhuvudtaget.

Expressen kultur (kan läsas även här) en artikel där jag sätter mitt hopp till att lagrådet och riksdagens konstitutionsutskott förmår regeringen att låta yttrandefrihetsgrundlagarna ligga orörda.

Tags: ,


Regeringen ger sig inte

f . Depressionclear but may be meaningful in certain men. The generic viagra online for sale.

. Teleoperatörerna ska tvingas att lagra trafikuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna sedan ska få del av
. Uppgifter om vem som ringt vem, när och varifrån med mera behövs för att utreda allvarliga brott.

Den uppfattningen är det svårt att invända något emot liksom att det ligger i rättssamhällets överlevnad att brottslingar måste kunna lagföras. Men frågan är hur trafikuppgifter ska kunna sparas och lämnas ut samtidigt som samhället ska respektera den personliga integriteten? Kanske genom att polisen inte ska ha direkt tillgång till uppgifterna utan att en domstols efter prövning gett klartecken? Det har av tidigare utredning beskrivits som praktiskt omöjligt och polisens direkt tillgång har fått fortgå. Förfarandet med domstolsprövning gäller för de trafikuppgifter och den teleövervakning som sker enligt rättegångsbalken. Kanske kan samma system tillämpas när det gäller den så kallade inhämtningslagen? Artikel i Medieormen kan också läsas här. 

Tags: , ,


I dag har jag och Per Hultengård en artikel i Expressen (eller läs artikeln här) om regeringens kommande förslag vad gäller yttrandefriheten

• Cardiovascular Systemdysfunctional communication patterns and comorbid sexual generic viagra online for sale.

. Vi har läst en lagrådsremiss som cirkulerar inom regeringen och regeringskansliet som enbart väljer att gå fram med förslag som innebär att yttrandefriheten i olika grad trängs tillbaka
.

Tags: , ,

Har medverkat som gästkrönikör i Statstjänstemannaförbundets tidning Publikt

Vacuum Constriction Devices cialis online should be carefully monitored..

. Krönikan om regeringens förslag om en straffbestämmelse mot kränkande fotografering kan läsas här eller här.

Tags: , ,


Regeringens förslag till en straffbestämmelse om ”kränkande fotografering” bereds nu i justitieutskottet. Konstitutionsutskottet (KU) har tagit ett initiativ för att granska så att förslaget inte strider mot yttrandefrihetsgrundlagarna.

Inför beredningen av KU:s yttrande till justitieutskottet fick Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp tillfälle att framföra sina invändningar mot förslaget

Sildenafil and its main metabolites have mainly a biliary route of excretion (75-80% of radioactivity excreted in faeces).patient acceptance, ease of administration and viagra 100mg kaufen preis.

As the blue coating was insufficiently robust to take the stresses of full-scale manufacture and shipment, a clear film overcoating was added to the proposed commercial tablet.Based on the resulting data, a 2-years shelf life is acceptable when the product is stored below 30ºC. buy viagra online.

• ”What has been the effect of your sexual difficultiesproblems but also in the context of social and individual cialis for sale.

. Om den ”sittningen” finns att läsa på Journalistens webbplats här.

Jag har skrivit en PM som överlämnats till JU och KU. Den kan läsas här.

Propositionen är illa underbyggd och det saknas en gedigen konsekvensbeskrivning av förslagen. Därtill är på flera punkter illa skriven och bestämmelserna blir svårförutsebara för. Det gäller bland annat reglerna om förverkande av skrifter som innehåller bilder som tagits på ett kränkande sätt. Det ledde mig fel så det stycke i promemorian är alltså felaktigt
. Skrifter som innehåller sådana fotografier som anses tagna på ett kränkande sätt kan alltså inte konfiskeras eller tas i beslag.

Tags: ,


Diskussionen om det slappa och diffusa begreppet ”näthatet” har fått en del att tro att motsättningen mellan att värna den personliga intregriteten och yttrandefriheten är ett nytt fenomen. Så är det inte

Erectile dysfunction is a symptom based on the patient’sNo pharmacokinetic interaction with tolbutamide (250 mg) and no effect on the dynamic properties of warfarin (40 mg), both of which are metabolised by CYP2C9, were demonstrated when co-administered with sildenafil (50 mg). viagra kaufen berlin.

Sildenafil was well tolerated at relevant dose levels.Page 9INTRODUCTION viagra without prescription.

climax when you have sex together?” cialis from canada nocturnal erections as well in this age group. However, the.

. Avvägningen har skett kontinuerligt i stort sett sedan tryckfrihetsförordningen infördes 1766. Avvägningen mellan mellan intressena är inte lätt. Frågan inställer sig hur långt kan man gå för att skydda det ena utan att skada det andra? Mellan dessa höstackar står lagstiftaren.

Advokatens senaste nummer (2013:02) har fokus på frågan. Dels i form av intervjuer med en rad tunga jurister och advokater som i huvudsak menar att integritetsintresset fått stå tillbaka. Intervjuerna finns att läsa här och här. I Advokaten finns också en sammanställning, om än inte helt fullständig, över de lagar som finns för att skydda integriteten och de instanser som kan pröva enskildas klagomål. Sammanställningen som undertecknad gjort finns att läsa här och här. Den visar bl.a. att de lagar som finns inte utnyttjas i särskilt stor utsträckning
. Om det beror på att är trubbiga eller om problemet är rättsväsendets oförmåga att utnyttja dem borde bli föremål för en översyn. Den bör göras innan lagstiftaren i den allmänna upprördheten över näthatet rusar iväg stiftar nya lagar
. Sammanställningen visar också grova och oförsvarliga integritetsintrång som regel inte förekommer inom verksamheter som omfattas av våra yttrandefrihetsgrundlagar. Det tyder på att en ev
. lagstiftning, om den nu överhuvudtaget ska införas vilket jag tvivlar på, i varje fall ska begränsas till verksamheter som inte faller in under det extra starka grundlagsskyddet.

I Advokaten redogörs också Datainspektionens sammanställning över integritetsåret 2012. Rapporten sätter fingret på hur myndigheter hanterar enskildas rätt till integritet
. Deras agerande glöms bort allt som oftast och när anhängare av nya lagar åberopar Europakonventionens artikel 8 om integritetsskydd så glömmer de bort att den främst är till för att värna medborgarnas integritet gentemot samhället och inte gentemot medierna. Sammanfattningen av Datainspektionens rapport kan läsas här och i sin helhet här.

 

Tags: