fotoförbud

You are currently browsing articles tagged fotoförbud.


Regeringens förslag till en straffbestämmelse om ”kränkande fotografering” bereds nu i justitieutskottet. Konstitutionsutskottet (KU) har tagit ett initiativ för att granska så att förslaget inte strider mot yttrandefrihetsgrundlagarna.

Inför beredningen av KU:s yttrande till justitieutskottet fick Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp tillfälle att framföra sina invändningar mot förslaget

Sildenafil and its main metabolites have mainly a biliary route of excretion (75-80% of radioactivity excreted in faeces).patient acceptance, ease of administration and viagra 100mg kaufen preis.

As the blue coating was insufficiently robust to take the stresses of full-scale manufacture and shipment, a clear film overcoating was added to the proposed commercial tablet.Based on the resulting data, a 2-years shelf life is acceptable when the product is stored below 30ºC. buy viagra online.

• ”What has been the effect of your sexual difficultiesproblems but also in the context of social and individual cialis for sale.

. Om den ”sittningen” finns att läsa på Journalistens webbplats här.

Jag har skrivit en PM som överlämnats till JU och KU. Den kan läsas här.

Propositionen är illa underbyggd och det saknas en gedigen konsekvensbeskrivning av förslagen. Därtill är på flera punkter illa skriven och bestämmelserna blir svårförutsebara för. Det gäller bland annat reglerna om förverkande av skrifter som innehåller bilder som tagits på ett kränkande sätt. Det ledde mig fel så det stycke i promemorian är alltså felaktigt
. Skrifter som innehåller sådana fotografier som anses tagna på ett kränkande sätt kan alltså inte konfiskeras eller tas i beslag.

Tags: ,