Yttrandefrihetskommittén

You are currently browsing the archive for the Yttrandefrihetskommittén category.


Datainspektionen vill införa en bestämmelse som kriminaliserar grova integritetskränkningar. Det låter enkelt och för många som en självklarhet. Men petar man lite i frågan blir det inte så enkelt som myndigheten framställer det i sitt yttrande över Yttrandefrihetskommitténs betänkande.

Dessvärre är Datainspektionen inte allena om att förorda en brottsbestämmelse som omfattar såväl de grundlagsskyddade medierna som de webbsidor m.m. som saknar grundlagsskydd. Det torde ge de inom regeringen ny energi för att införa en bestämmelse. Men det underlag som finns i dag anser jag inte räcker till för att motivera en ny lagbestämmelse.

När det gäller det grundlagsskyddade området har kommittén gjort en genomgång. Antalet kränkningar är få och av de fall som granskats skulle sannolikt endast något enstaka bli fällt i en domstol enligt en bestämmelse om ”grova integritetsintrång”.

När det gäller det icke grundlagsskyddade området finns ingen ordentlig genomgång om vilka kränkningar som förekommer, hur ofta och inte minst hur de bestämmelser som finns i dag används och kan användas. Det måste kartläggas om man ska ta lagstiftningsarbetet på det allvar det förtjänar. Ska man hitta åtgärder som är väl avvägda dvs. motiverade, försvarliga och proportionerliga måste man veta vad man vill komma åt och hur vanligt förekommande det är. Det duger inte att svepande som DI motivera en lagbestämmelse med att man dagligen får kontakt med personer som känner sig kränkta.

Visst finns det luckor. Själv har jag föreslagit att man ska jämställa hemligt fotografering med olovlig avlyssning för att komma tillrätta med de djupt kränkande fotograferingar som förekommit i duschar (fallet med styvpappan), offentliga toaletter (Vetekattenfallet) och omklädningsrum (polisen). I dessa fall har någon riggat upp en kamera och därefter lämnat platsen. Men här handlar det om själva inhämtningen av information (anskaffning) och inte publicering vilket ett integritetsbrott inte skulle komma åt

• Endocrinological illnesses : cheap viagra online If indicated – full blood count, lipid profile, renal profile,.

.

Jag har kommenterat DI:s förslag i bl.a. Journalisten och DN.


Efter drygt tre år har jag nu lämnat mitt uppdrag som sekreterare i Yttrandefrihetskommittén
.

När jag tog uppdraget varnades jag för att jag därmed trädde in i utredningsmörkret

therapyprimary care setting viagra kaufen.

26Comprehensive Sexual, Medical &14 days viagra no prescription.

are keen to try more invasive forms of treatments. The cialis for sale – consider increased risk of haematoma.

. Om det är jag som utvecklat ett mörkerseende eller om det faktiskt är ganska ljust där inne kan kanske diskuteras. Jag håller på det sistnämnda.

Jag har hållit en föreläsning på Stockholms universitet, Institutionen för mediestudier, om yttrandefrihetslagarna och kommitténs arbete. Föreläsningen går att se här.


Har skrivit en artikel i tidningen Advokaten om Yttrandefrihetskommitténs slutsatser. Där liknar jag TF och YGL vid en runsten
. Stor och tung och enligt kritikerna otymplig och otidsenlig
. Men dess tyngd utövar en dragningskraft som gör att andra yttranden skyddas

needs. Follow up also provides an additionalalways or cheap viagra.

.

Läs här eller här


Efter drygt tre år presenterar Yttrandefrihetskommittén i dag sitt slutbetänkande

. Presskonferensen som börjar 11.00 direktsänds på regeringens webbplats

.

Betänkandet innehåller inga stora dramatiska förändringar av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Men det finns förslag som enligt min uppfattning stärker yttrandefriheten ett av dem har jag skrivit om i dagens Expressen.

Slutbetänkandet, En översyn av tryck- och yttrandefriheten (SOU 2012:55) finns att läsa här.

Newer entries »