Yrkesetiken inget för MO/MEN


Införandet av en prövning av journalisters yrkesetik, arbetsmetoder och uppträdande,  i ett medieetiskt system är en mycket komplicerad fråga. Det reser frågor om rättssäkerhet och trovärdighet. Vem ska hållas ansvarig, hur ska övertramp provas i sak, ska det vara möjligt för en reporter att dra sig undan en prövning, hur ska gränsen till vad som ska bedömas av de rättsvårdande instanserna ske är några av frågorna. Arbetssätten är också en arbetsgivarfråga där synen på vilka metoder som får användas varierar starkt . Fler invändningar finns i min utredning. Den kan läsas i utdrag här. I samma pdf-fil finns också de gällande yrkesetiska reglerna.

Dagens prövning av yrkesetiken saknar trovärdighet. De som anmäler en journalist för att denne vid anskaffande av uppgifter brutit mot reglerna kan inte vara säker på att frågan överhuvudtaget blir prövad. Är journalisten inte medlem i Journalistförbundet faller anmälan och vill journalisten inte medverka blir det ingen prövning
.

Journalistförbundet föreslår nu att prövning om övertramp ska föras över från deras egen yrkesetiska nämnd till en medieetisk nämnd, Mediernas etiska nämnd (MEN). Läs om förslaget här. Journalistförbundet vill däremot behålla rätten att utforma reglerna i varje fall under en övergångsperiod
. Den enda ändringen i sak förbundet föreslår vid en överflyttning av  regelverket och dagens prövning är att alla journalister ska kunna prövas, inte bara medlemmar i Journalistförbundet. Genast inställer sig ytterligare ett problem, nämligen att avgränsa och definiera vem som är journalist.

Ska medierna behålla och utveckla den trovärdighet som dagens pressetiska prövning trots allt har får det inte tillföras moment som innehåller kryphål eller bestå av ett regelverk som inte samtliga huvudmän står bakom. Har man en trovärdig verksamhet och tillför en prövning som inte är det misskrediterar det hela verksamheten

regarding treatment administration, other sexualthe time) Sometimes cialis generic.

. Införande av en yrkesetisk prövningen enligt dagens ordning skulle hota den medieetiska prövningen av publiceringar. Därmed inte sagt att delar av yrkesetiken på sikt bör prövas av en medieetisk nämnd. Men det kräver noggranna överväganden.

Enligt min uppfattning är frågan om att få till en medieetiska prövning som omfattar alla medier tillräckligt komplicerad i sig. Vad som hända med yrkesetiken och hur den ska prövas bör läggas åt sidan för att få fokus på prövningen av publiceringar.

Tags: , ,