Det börjar klarna i skymningslandet

Nu börjar det kastas lite ljus över e-brevet med bilagan som sändes till försvarsdepartementet från FOI.

Till Dagens Nyheter säger försvarsministerns pressekreterare Henrik Hedberg i dag att ”Det har begåtts ett fel av en enskild opolitisk tjänsteman som inte diariefört den inkomna handlingen.”

Även om handlingen inte diariefördes förvarades den uppenbarligen på departementet till 2010. Då har den enligt uppgift på regeringens webbplats (se gårdagens blogginlägg) gallrats. Med gallring menas enligt lagtexten att en handling ska förstöras så att den inte går att återskapa den. Den ska helt enkelt köras i papperstuggen tillsammans med ev. kopior på myndigheten. Men innan det aktuella e-brevet med sin bilaga gallrades på departementet skrevs bilagan av. Enligt ordföranden i konstitutionsutskottet, Peter Eriksson, är en av de handlingar KU fått identisk med bilagan till e-brevet så när som på att en bisats tagits bort. Enligt Peter Eriksson är den handling KU fått klassad som arbetsmaterial och hemligstämplad. Departementet däremot hävdar att den nya handlingen diarieförts och hemligstämplats. Om man diarieför en arbetshandling blir den en allmän handling. En handling kan vad jag begriper inte vara både ock. KU har tydligen fått en beskrivning av handlingens status medan regeringen hävdar en annan klassificering på sin webbplats.

Det kan framstå som hårklyveri att diskutera statusen på handlingen. Men det är avgörande för hur den insyn som lagstiftaren bestämt ska gälla ska kunna förverkligas. Utan att ha facit över vad som skett framstår som allvarligt och bekymmersamt om försvarsdepartementet börjar konvertera inkomna handlingar till arbetshandlingar och sedan gallrar den ursprungliga handlingen.

Reportrarna på Ekot som begärde ut e-brevet med bilagan fick till svar att handlingen inte finns på departementet. Det var uppenbarligen sant eftersom den gallrats men en gallring borde finnas dokumenterad.

Att hävda att en handling inte finns och inte upplysa om att den gallrats samtidigt som uppgifterna finns överförda till en arbetshandling kan inte ses som något annat än ett sätt att kringgå offentlighetsprincipen. Någon gallring har ju i verklig mening inte skett utan istället har uppgifterna förts vidare men degraderats till arbetsmaterial. Därmed blir det inte möjlig att begära att få ta del av den.

Pressekreterarens uttalanden samt min kommentar i DN finns att läsa här.