religion

You are currently browsing articles tagged religion.

Religionen har ett starkt grepp över enskilda men har också i många länder idag ett avgörande inflytande över lagstiftningen. Religionstvång istället för religionsfrihet. Så var det även Sverige under flera hundra år. Har skrivit en artikel i Mediehistorisk tidskrift 2024 om religionens makt över regleringen av tryckfriheten i Sverige.

Tags: , ,